TAKENAKA SYSTEM CAMERA (FC1320R-CO)

TAKENAKA SYSTEM CAMERA (FC1320R-CO)

TAKENAKA SYSTEM CAMERA (FC1320R-T6)

TAKENAKA SYSTEM CAMERA (FC1320R-T6)